Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany spojone.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

finanse publiczne po angielsku

Tworzenie łączenie i likwidacja jednostek budżetowych

finanse publiczne jako nauka

Jednostki sektora finansów publicznych zasady tworzenia i formy prawne

finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne w pigułce

Samorządowe zakłady budżetowe zakres możliwych zadań

podatki wprowadzone przez pis

Prawo podatki leasing umowa leasingu Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z rożnych odmian finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji oraz gwałtownego postępu technicznego, zmuszającego do ciągłej modernizacji aparatu wytwórczego, przedsiębiorstwa muszą intensywnie wyszukiwać innowacyjnych sposobów zdobywania potrzebnych środków inwestycyjnych bez konieczności odwoływania się do niewystarczających zasobów kapitałów własnych. Tradycyjne sposoby zaspokajania tych potrzeb, np. przez uzyskanie kredytu bankowego, okazują się współcześnie zbyt kosztowne lub niedostępne dla części przedsiębiorstw i nie pozwalają sprostać konkurencji na rynku. W wielu krajach powstałą w ten sposób lukę wypełnia leasing. W rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej stanowi on uniwersalnie stosowaną formę finansowania, umożliwiającą wejście do dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z w największym stopniu dynamicznie rozwijających się rynków w Europie także posiada jeszcze większy wkład w finansowaniu inwestycji w Polsce - udział leasingu w finansowaniu inwestycji ogółem w Polsce wzrósł z ,% w r. do ,% w r. Jednocześnie w sposób znaczny zwiększył się wkład Polski w europejskim rynku leasingu o ile jeszcze w r. stanowił on zaledwie ,%, o tyle w r. wyniósł uprzednio ,%. Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu. Pisarze zamierzają również sformułować perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanych w r. zmian kodeksów prawnych dotyczących oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje ustawowe sprzyjają rozwojowi rynku usług leasingowych, innymi słowy go hamują. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w zakresie prowadzonej aktywności gospodarczej również leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usług leasingowych. Zamierzeniem autorów jest także wskazanie pożądanych kierunków zmian artykułów prawnych, jakie stymulowałyby kolejny rozwój leasingu w Polsce. Ażeby osiągnąć w taki sposób postawiony cel, niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale I wykonano ogólnej charakterystyki leasingu, zwracając szczególnie uwagę na genezę i rozwój tego typu transakcji na świecie. Przedstawiono zarówno rożne formy i odmiany leasingu, dokonując krótkiej ich charakterystyki. Rozdział ten przedstawia dodatkowo rożne podmioty, które mogą uczestniczyć w transakcji leasingowej, jakim sposobem dodatkowo obrazuje zalety i wady leasingu jako źródła finansowania. W rozdziale II dokonano cywilnoprawnej charakterystyki umowy leasingu, zwracając wyjątkowo uwagę na essentialia negotti tej umowy, pozwalające na jej wyodrębnienie z innych umów, szczególnie tych, których treścią jest odpłatne użytkowanie z rzeczy. Podjęto również próbę przybliżenia wachlarza praw i obowiązków obu stron umowy leasingowej (tj. finansującego i korzystającego), jaki ukształtował się na polskim rynku usług leasingowych. W końcowej części zwrócono uwagę na kwestię leasingu konsumenckiego w kontekście ustawy o kredycie konsumenckim. W rozdziale III zaprezentowano problematykę uregulowania transakcji leasingowych w polskim prawie podatkowym, dotyczącą opodatkowania także podatkiem dochodowym, w jaki sposób i podatkiem VAT obu stron transakcji leasingowej, tj. korzystającego i finansującego. Ze względu na specyfikę rozwiązań podatkowych osobny fragment poświęcono kwestiom związanym z opodatkowaniem leasingu samochodów osobowych. Przedstawiono dodatkowo propozycję autorskich rozwiązań w prawie podatkowym, których wdrożenie mogłaby przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. Odrębną porcja tego rozdziału poświęcono obowiązującym od lipca r. rozwiązaniom dotyczącym opodatkowania leasingu konsumenckiego. W rozdziale IV zaprezentowano rożne wymiary polityki rachunkowości i jej znaczenie dla rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. Zostały przedstawione podejmowane działania dotyczące standaryzacji rachunkowości w zakresie leasingu i jej doskonalenia według potrzeby praktyki w tym zakresie. W dalszej części rozdziału zaprezentowano tematykę rozpoznawania leasingu jako potencjalnego obszaru koniecznych uregulowań bilansowych, a zarówno tkwiące w konstrukcji prawa bilansowego płaszczyzny czynników, jakie mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju praktyki leasingowej. Ostatni rozdział został święty charakterystyce polskiego rynku usług leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju tego segmentu usług finansowych w Polsce. Przedstawiono w przed przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi i zasadnicze bariery rozwoju transakcji leasingowych oraz zaprezentowano rozrost rożnych segmentów rynku leasingu. W końcowej części pracy wskazano perspektywy dalszego rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. W opracowaniu uwzględniono przepisy legislacyjne dotyczące omawianej problematyki obowiązujące na dzień stycznia r.

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!