finanse publiczne co to


Artykuł uwzględnia ważne przemiany dotyczące m.in.:- powiązania obowiązku dokonywania poprzez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - wynikającego z art. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - z faktem, że działanie niezgodnie z tym przepisem, może wywoływać negatywne skutki nie tylko na rzecz pewności obrotu gospodarczego, jednakże także na rzecz realizacji szerokiego spektrum obowiązków podatkowych, w tym niewykazywania przez przedsiębiorców rzeczywiście osiąganych dochodów z prowadzonej aktywności na rzecz celów ich opodatkowania. Wdrożenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów przychodów, a również konieczności zmniejszania takich kosztów o kwotę w przypadku, jak podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z aktualnych tys. euro na tys. zł (zmiany wynikające z ustawy z dnia r., Dz.U. z r. poz. );- wprowadzenia do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (zmiana wynikająca z ustawy z dnia r.; Dz.U. z r. poz. ). W we wpisie o podatkach na rok zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne,- ustawę o podatku od towarów i usług- ustawę o podatku akcyzowym,- ustawę o podatku od spadków i darowizn,- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,- ustawę o opłacie skarbowej,- ustawę o podatkach lokalnych,- ustawę o podatku tonażowym,- ustawę o doradztwie podatkowym. Jest to seria zwracana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, na rzecz których znajomość bieżących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu. Jeżeli w najbliższym czasie którakolwiek z ustaw dostępnych w tym zbiorze zostanie zaktualizowana, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do tych zmian! Dostęp mieści dodatkowo wszystkie akty wykonawcze ustaw zamieszczonych w zbiorze. Dostęp trwa od stycznia r. do czerwca roku